PROVES AVALUATIVES (Recuperacions LOGSE):


DATA LÍMIT 29 D'ABRIL A LES 8:30H (matí). 


ENVIAR-LES A TRAVÉS DELS CORREUS QUE CONSTEN ALS CRITERIS D'AVALUACIÓ